Vet ni vikten av statuskontroller i dagens klimat?

by | Feb 29, 2024 | Fastighetskonsult, Rapport

Vi står inför en förändrad dynamik där hyresgäster har högre krav på fastighetsägare, vilket i sin tur leder till att fastighetsägaren har högre förväntningar på driften. Denna skiftande trend innebär att fastighetsägare och driftsorganisationer måste anpassa sig för att möta de ökade kraven och säkerställa att fastigheterna uppfyller högsta möjliga standard. För att möta dessa nya krav blir statuskontroller alltmer centrala. Genom att använda mätbara resultat, såsom övergripande poäng per affärsområde, begränsning av brister per kvadratmeter och viktning av både brister och positiva aspekter, kan parterna kvantifiera och utvärdera fastighetens prestanda på ett objektivt sätt. Många fastighetsägare känner till betydelsen av avslutande- och inledande statuskontroller vid övergången mellan avtal. Dessa punkter är avgörande för att etablera utgångsläget och sätta standarder för den påföljande fastighetsförvaltningen. Emellertid är det nästan viktigare att införliva en regelbunden uppföljning genom årliga statuskontroller för att hålla arbetet levande och undvika extrema svängningar i prestanda. Att följa upp avtalet årligen med statuskontroller är en nyckelkomponent för att skapa kontinuitet och stabilitet i det dagliga arbetet. Genom att göra detta blir samarbetet och överenskommelserna en integrerad och levande del, istället för att vara koncentrerade till specifika perioder. Årliga statuskontroller möjliggör förhindrandet av extrema resultat vid en entreprenads slut. Regelbundna årliga översyner get en tidig identifiering av potentiella problem, vilket leder till att överlämnandet blir mer smidigt och leder till färre tvister. Det är viktigt att förstå att en statuskontroll inte bara är en utvärdering av fel och brister utan bör ses som en positiv och främjande process för båda parter. Genom att regelbundet genomföra statuskontroller skapas en möjlighet för öppen dialog och konstruktiv diskussion om förbättringsområden. Detta leder till att färre saker inte längre “sveps under mattan”, vilket gynnar långsiktig hållbarhet och ökar samarbetet. Statuskontroller blir därmed en katalysator för ständig förbättring och utveckling inom fastighetsbranschen. Genom att använda de olika tillvägagångssätten för mätbara resultat och förstå att statuskontroller är en positiv process, kan parterna skapa en ömsesidig respektfull miljö där diskussion och förbättring främjas.

Kontakta oss

4 + 1 =