Vad är en statuskontroll

by | May 15, 2024 | Fastighetskonsult, Rapport, Uppdrag

Vad är en statuskontroll? – Vi reder ut termen

Statuskontroller är en viktig del av fastighetsförvaltning och innebär att man systematiskt granskar fastighetens skick enligt det avtal som upprättats. Dessa kontroller är avgörande för att säkerställa att fastigheten hålls i gott skick och att eventuella problem åtgärdas i tid. Det finns olika typer: inledande-, årliga- och avslutande statuskontroller.

Inledande statuskontroll

En inledande statuskontroll genomförs när ett nytt avtal med en entreprenör påbörjas. Syftet med denna kontroll är att dokumentera fastighetens skick vid avtalets start. Detta inkluderar en noggrann av avtalet och punkterna som avtalet reglerar. Det är viktigt att tänka på att endast det som finns i avtalet ska kontrolleras, inte vad man som kontrollant kan tycka bör vara minimum. Denna dokumentation fungerar som en referenspunkt för framtida kontroller och hjälper till att fastställa ansvar för eventuella skador eller försämringar som kan uppstå under avtalets löptid.

Årlig Statuskontroll

Årliga statuskontroller utförs, precis som namnet antyder, en gång om året. Dessa kontroller är viktiga för att kontinuerligt övervaka fastighetens skick och identifiera eventuella problem innan de blir allvarliga. Årliga statuskontroller bidrar till att förebygga större problem och säkerställa att fastigheten hålls i gott skick under hela året. Även här är det viktigt att endast kontrollera det som är specificerat i avtalet.

Avslutande statuskontroll

En avslutande statuskontroll genomförs när ett avtal med en entreprenör löper ut. Denna kontroll syftar till att bedöma fastighetens skick vid avtalets slut och jämföra detta med den inledande statuskontrollen. Eventuella skillnader eller försämringar som upptäcks kan då utvärderas för att fastställa om de faller under entreprenörens ansvar eller inte. Det är viktigt att som kontrollant vara objektiv och rättvis i bedömningen, och att kontrollera både beställarens och leverantörens åtaganden enligt avtalet. Avslutande statuskontroller är viktiga för att undvika missförstånd och tvister mellan fastighetsägaren och entreprenören, samt för att säkerställa att fastigheten lämnas i ett godtagbart skick till nästa entreprenör.

Åtgärdsplan

Efter varje statuskontroll skapas en åtgärdsplan där de punkter som har noterats ska åtgärdas. Denna plan är ett strukturerat dokument som listar de identifierade problemen och de åtgärder som krävs för att lösa dem. Åtgärdsplanen hjälper till att säkerställa att nödvändiga reparationer och åtgärder utförs i tid, och att alla parter är medvetna om sina ansvar och skyldigheter.

En statuskontroll är också ett arbetssätt som kan främja samarbete och kommunikation mellan beställare och leverantörer. Ofta blir relationen ansträngd när det finns tvivel och otydligheter. Statuskontroller fungerar som ett forum där dessa frågor kan tas upp och diskuteras öppet. Genom att skapa en transparent och strukturerad process för att hantera fastighetens skick, kan statuskontroller bidra till att bygga förtroende och förbättra samarbetet mellan alla involverade parter.

Ofta är statuskontroller en del av avtalen, och det är då viktigt att beställaren säkerställer att dessa blir utförda. Genom att noggrant följa avtalet och se till att alla statuskontroller genomförs som planerat, kan beställaren försäkra sig om att fastigheten underhålls korrekt och att eventuella problem identifieras och åtgärdas i tid.

Ett exempel på där statuskontroller ofta utförs är avtal fastighetsdrift, där det finns två former: funktion- eller utförandeentreprenader. Att ha entreprenadformen och acceptanskriterier i åtanke är vitalt för att rätt kunna bedöma vem som har ansvaret över varje teknisk utrustning. I en funktionsentreprenad är entreprenören ansvarig för att säkerställa att den tekniska utrustningen fungerar enligt specificerade kriterier, medan i en utförandeentreprenad ligger ansvaret mer på att utföra specifika arbetsuppgifter och underhåll enligt beställarens instruktioner. Genom att tydligt förstå och tillämpa dessa principer under statuskontroller, kan ansvarsområden klargöras och upprätthållas på ett effektivt sätt.

Slutsats

Genom att genomföra dessa olika typer av statuskontroller samt genom att skapa tydliga åtgärdsplaner efter varje kontroll, kan fastighetsägare och entreprenörer upprätthålla en klar och tydlig bild av fastighetens skick över tid. Detta bidrar inte bara till att undvika missförstånd och tvister, utan även till att identifiera och åtgärda problem innan de eskalerar. Regelbundna statuskontroller är därmed en nyckelkomponent i en effektiv och ansvarsfull fastighetsförvaltning.

Kontakta oss

3 + 12 =