Statuskontroll

Att ta hand om fastigheter är ofta ett delat arbete mellan fastighetsägare och leverantörer av olika tjänster. Detta omfattas av avtal parterna emellan, som är komplexa och kräver noggran uppföljning och en god dialog för att ge det önskade resultatet; fastigheter som fungerar bra för brukarna och som ger avkastning åt ägarna.

För att försäkra sig om att det här sammarbetet är väl fungerande och att avtalen följs bör man regelbundet göra statuskontroller. En kontroll där en oberoende tredje part ser över avtal och objekt, för att sedan göra en bedömning om hur väl ett avtal följs och vilka eventuella åtgärder som bör vidtas för de delar som inte fungerar.

Statuskontroller

Din Partner inom Fastighetskonsultation

Vi har stor erfarenhet av att utföra statuskontroller under ett avtals alla olika skeden. Såväl inledande som pågående och avslutande kontroller har gjorts på ett antal olika fastighetstyper och tjänsteområden, så som lokalvård, utemiljö och drift.

När en statuskontroll utförs är det viktigt att ha god kompetens inom den här typen av avtal. På Tribau har vi mött en mängd olika utföranden och lärt oss om de styrkor och svagheter som kan finnas, både i avtalen och i parternas organisationer, som påverkar utförande och resultat.

Den vanligaste avtalsformen för den här typen av tjänster är så kallade funktionsavtal. Det betyder att leverantören måste upprätthålla en viss nivå, men också ges friheten att till viss del själv välja metoder och verktyg för att uppnå det avtalade resultatet.

Detta innebär att det finns utrymme för tolkning, vilket kan leda till att parterna inte är överens om hur delar i avtalet utförs. Statuskontrollen blir därför ett viktigt verktyg för båda parter att dels fånga upp den här typen av problematik i god tid, men också för att få stöd i att komma till en samsyn och justera arbetssätt för att uppnå ett avtalsenligt resultat, på ett sätt som fungerar för båda parter.

Statuskontrollen är i slutänden ett verktyg för att föra en dialog parterna emellan, därför är de mest effektiva om de tillämpas redan från avtalsstart, och sedan löpande under hela avtalsperioden.

Vi på Tribau strävar efter att öka förståelsen inom branschen för vikten av statuskontroller, och hjälper gärna Er att utföra dem, med målet att göra fastigheter bättre för alla.

Nyhetsartiklar

ÅRSKRÖNIKA 2021

Det har blivit lite av en tradition här på Tribau att skriva en årskrönika i slutet av året.

read more

TRAPPHUSTAVLOR TILL FASTIGHETER

Trapphustavlor för bättre kommunikation Med trapphustavlor till fastigheter så sparar man mycket tid och pengar. Man behöver inte sätta upp lappar om hissen har gått sönder eller informera hyresgäster om vattnet ska stängas av. Vi har varit i kontakt med ett mycket...

read more

Kundrekommendation

Henrik Engqvist / Affärschef / Svefa AB

Tribau arbetar sedan många år tillbaka på uppdrag av Svefa. Uppdragen avser i första hand statuskontroller av fastigheter och byggnader. Statuskontrollerna upprättas som underlag för underhållsplaner eller i samband med att nya entreprenader påbörjas eller avslutas. Tribau utför även statuskontroller för att säkerställa att leverantörerna uppfyller gällande avtalskrav, med bas i upprättade Aff-avtal,  eller för att säkerställa att hyresgäster utför de underhållsskyldigheter som åligger dem enligt gällande hyresavtal.

Vi har använt oss av Tribau under många år och man har alltid visat på stor flexibilitet och satt kundens behov i fokus.

Inläsning

Inledningsvis bildar vi oss i samråd med beställaren en uppfattning om statuskontrollens specifika syfte och mål, för att sedan läsa in oss på avtalet och annan relevant dokumentation. Därefter läggs en plan upp för den faktiska kontrollen.

Läs mer…

Kontroll

I den här fasen kontrolleras såväl administrativa delar av avtalet som praktiska, genom platsbesök i fastigheter samt genomgång av rutiner, processer och dokumentation som regleras däri.

Statuskontrollen utförs ofta tillsammans med både beställare och leverantör, som medverkar i syfte att tillgodose relevant kontext för eventuella avvikelser. 

Läs mer…

Sammanställning

Efter att samtliga kontroller har genomförts sammanställs resultatet i en bedömning innehållande en lista över eventuella avvikelser, med ansvarsfördelning och förslag på åtgärd. Utöver det tillkommer en helhetsbedömning samt grundlig dokumentation i bilder.

Denna presenteras sedan för samtliga parter så att alla är väl införstådda inför den slutgiltiga delen av processen.

Läs mer…

Behandling

Den sista fasen handlar om att bearbeta resultatet och hjälpa de båda parterna att nå en samsyn samt att ta fram en åtgärdsplan för eventuella brister. Det kan handla om faktiska åtgärder eller någon form av ekonomisk kompensation för någon av parterna.

Det viktiga att ta med sig från en statuskontroll är att mål och syfte är en förbättring för samtliga parter. Bäst effekt får man vid ett regelbundet förfarande.

Läs mer…

Vanliga frågor

Välkommen till vår FAQ sektion

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren för att ge dig klarhet kring våra fastighetskonsulttjänster och annan matnyttig information. Läs igenom följande frågor för att få en översikt över de ämnen som ofta diskuteras. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta vårt team för personlig assistans. Vi är här för att ge dig den information du behöver för att fatta välgrundade beslut och navigera framgångsrikt inom fastighetsvärlden.

Varför är regelbundna statuskontroller viktiga?

Regelbundna statuskontroller är viktiga för att upprätthålla en hög standard i fastigheten och säkerställa att avtalet följs. Det minskar risken för konflikter och problem på lång sikt.

Hur ofta bör man utföra en statuskontroll?

Statuskontroller är avgörande inom projektledning och fastighetsförvaltning och bör utföras vid tre nyckelögonblick: vid avtalsstart för att dokumentera nuvarande skick och tidigt upptäcka problem, vid avtalsslut för att åtgärda eventuella fel innan överlämning och för att säkerställa att resultatet uppfyller förväntningarna, samt årligen för att främja öppen dialog, utvärdera prestanda och fastighetens skick, vilket leder till långsiktiga förbättringar och förebyggande åtgärder och därmed bibehåller en hög standard och förebygger potentiella problem.

Vad är syftet med att dokumentera statuskontrollerna?

Att dokumentera statusen ger en referenspunkt för utvärdering och övervakning. Det gör det möjligt att följa avtalets framsteg, följa upp gentemot avtal och säkerställa att mål och krav uppfylls.

Hur kan man använda resultaten av en statuskontroll?

Resultaten av en statuskontroll har flera användningsområden. De identifierar avvikelser och brister i projektet och främjar samarbete mellan leverantör och beställare. Dessutom kan de användas som grund för eventuella sanktioner eller prisavdrag enligt avtalsvillkoren. På så sätt säkerställer statuskontroller att projektet följer överenskomna standarder och främjar kvalitetssäkring och samarbete.