Skyddsrum i Sverige

by | Jun 13, 2024 | Uncategorized

Skyddsrum: En Nödvändig Säkerhetsåtgärd

Skyddsrum har varit en integrerad del av Sveriges säkerhetsinfrastruktur i flera decennier. De representerar en viktig säkerhetsåtgärd för att skydda befolkningen vid nödsituationer som krig och naturkatastrofer. Tribau Sverige AB erkänner vikten av dessa strukturer och vill med denna artikel belysa varför skyddsrum är oumbärliga, hur många som finns i Sverige, samt de viktiga dokumenten SR 24 och SK 16 som styr deras utformning och kontroll.

Varför Skyddsrum?

Skyddsrum byggs för att erbjuda skydd mot explosioner, tryckvågor, splitter och kemiska stridsmedel. De är konstruerade för att säkerställa befolkningens överlevnad under kritiska situationer, och deras existens är ett tecken på ett samhälle som prioriterar medborgarnas säkerhet.

Antalet Skyddsrum i Sverige

Sverige har en välutvecklad infrastruktur för skyddsrum. Enligt senaste uppgifter finns det omkring 65,000 skyddsrum spridda över landet, med en total kapacitet att skydda cirka 7 miljoner människor. Nu tänker ni förmodligen att 7,000,000 platser inte räcker till för alla i Sverige, och det antagandet är rätt. Detta är något man har gjort avsiktligt. En viss andel av samhället kommer att vara tvungna att jobba för att upprätthålla kritisk infrastruktur och andra viktiga samhällsfunktioner under en krissituation. Dessa individer kommer att ha andra skyddsåtgärder och prioriteringar som säkerställer att samhällets grundläggande behov fortsätter att tillgodoses även under svåra 

Användning av Skyddsrum under Fredstid

Under fredstid kan skyddsrum användas för andra ändamål än att erbjuda skydd vid nödsituationer. Det är tillåtet att använda skyddsrummet som exempelvis förråd, hobbyrum eller träningslokal, så länge det inte hindrar dess primära funktion som skyddsrum vid kris. Vid en eventuell krissituation måste skyddsrummet snabbt kunna återställas till sitt ursprungliga skick och vara redo att användas för att skydda människor.

En viktig aspekt att tänka på är att om man har installerat mer permanenta installationer, som exempelvis hyllor eller fasta möbler, ska det alltid finnas verktyg tillgängliga för att enkelt kunna ta bort dessa. Detta säkerställer att skyddsrummet kan omvandlas snabbt och effektivt utan att fördröja evakueringen eller skyddsprocessen. Alla föremål som inte hör till skyddsrummets standardutrustning måste kunna tas bort inom två dygn. Detta krav garanterar att skyddsrummet snabbt kan återställas till sin skyddsfunktion vid behov.

Tribau Sverige AB rekommenderar att man regelbundet kontrollerar sitt skyddsrum för att säkerställa att det alltid är i beredskap och kan användas vid behov. Vi erbjuder professionella skyddsrumskontroller för att garantera att ditt skyddsrum uppfyller alla krav och att nödvändiga verktyg och rutiner finns på plats för snabb omställning vid en krissituation.

Handboken SR 24

SR 24 är handboken för skyddsrum och fungerar som en omfattande guide för byggandet och underhållet av skyddsrum. Den innehåller detaljerade anvisningar om allt från tekniska specifikationer till säkerhetskrav. För att säkerställa att skyddsrum upprätthåller sin funktionalitet och säkerhetsstandarder utförs regelbundna kontroller enligt dokumentet SK 16. SK 16 specificerar de kontroll- och underhållsprocedurer som måste följas för att verifiera att skyddsrum är i gott skick och kan aktiveras vid behov. På Tribau Sverige AB är vi experter på SR 24 och SK 16, vilket lägger grunden till både de tillsyner och kontroller som krävs för att säkerställa att skyddsrummen är säkra och funktionella.

Tribau Sverige AB: Certifierade Skyddsrumskontrollanter

På Tribau Sverige AB har vi utbildat oss till certifierade skyddsrumskontrollanter. Vi kan erbjuda professionella kontroller av ditt skyddsrum för att säkerställa att det uppfyller alla säkerhetsstandarder och är redo att användas vid behov. Med vår expertis och noggrannhet garanterar vi att ditt skyddsrum är i bästa möjliga skick.

Sammanfattning

Skyddsrum är en kritisk del av Sveriges krisberedskap. Med cirka 65,000 skyddsrum runt om i landet finns det en solid infrastruktur för att skydda medborgarna vid nödsituationer. Trots att antalet skyddsrum inte täcker hela befolkningen, har man medvetet valt att fokusera resurserna på att skydda en stor del av befolkningen samtidigt som vissa samhällsgrupper upprätthåller kritiska funktioner. SR 24 och SK 16 är centrala dokument som säkerställer att dessa skyddsrum byggs och underhålls enligt de högsta standarderna. Tribau Sverige AB är stolt över att bidra till denna viktiga säkerhetsinfrastruktur och fortsätter att stödja initiativ som skyddar och stärker samhället. Vi erbjuder även professionella skyddsrumskontroller för att säkerställa att ditt skyddsrum uppfyller alla krav och är redo att användas vid behov.

Kontakta oss

2 + 5 =